Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου στις 22/5/2015, τα θέματα

Με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει εκτάκτως αύριο Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου. Ακολουθεί η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αρ. πρωτ.: 6222/20-05-2015
Προς:
α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)
Κοιν.:
α) Αναπληρωματικά μέλη (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)
β) Ιστοσελίδα του Δήμου
γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δήμου Πάρου
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε έκτακτη συνεδρίαση.
Παρ.6 άρθρο 75 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Καλείσθε την 22η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων: α) Επιτροπή δημοπρασιών για τη μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων (άρθρο 72 παρ.1ε εδ. 2 ν.3852/2010).
Ενόψει του καθορισμού όρων της δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, θα πρέπει άμεσα να συγκροτηθεί η εν λόγω Επιτροπή.
Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων του Δήμου Πάρου μέχρι του ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.
Ενόψει της διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Τεχνικού έργου απορροής ομβρίων υδάτων στο Πίσω Λιβάδι», την 26η Μαΐου 2015, θα πρέπει άμεσα να συγκροτηθεί η εν λόγω Επιτροπή.
Θέμα 3ο: Καθορισμός όρων δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους
με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
Με βάση την καταλυτική ημερομηνία της 31ης Μαΐου όπου έως αυτήν, θα πρέπει ήδη να έχει προκηρυχθεί η δημοπρασία, ούτως ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί από τον Δήμο (αρ.14 της με αρ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 (ΦEK 578/Β/09-04-2015) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών) πρέπει άμεσα να καθοριστούν οι όροι αυτής, να συνταχθεί και να δημοσιευθεί η προκήρυξη της.
Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικού Νο 4 (Στάδιο Ανάθεσης της Σύμβασης) του ανοικτού διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου.
Το υποέργο 1 «Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου» της ομότιτλης πράξης ενταγμένης στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 με κωδ. ΟΠΣ 355435 πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ.
Θέμα 5ο: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού προς Καλάμι.
Η επανεξέταση του ανωτέρω θέματος (κατόπιν αναβολής του, στη συνεδρίαση της Ο.Ε. την 4η Μαΐου 2015 με αρ.48/2015 απόφαση) χρήζει άμεση, διότι τμήμα του τοίχου αντιστήριξης του δρόμου έχει υποστεί κατάπτωση και τμήμα του οδοστρώματος, στο ίδιο σημείο, καθίζηση με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Μάρκος Κωβαίος
2. Ιωάννης Πετρόπουλος
3. Μικές Λεοντής
4. Χρήστος Χριστόφορος
5. Βατίστας Ρούσσος
6. Αλέξιος Γκόκας
7. Χρήστος Βλαχογιάννης
Αναπληρωματικά μέλη
1. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα
2. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
3. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
4. Λουκής Γεώργιος
 http://parospress.blogspot.gr/2015/05/2252015_21.html
 
 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραλία Λάγγερη η κρυμμένη θάλασσα

Τελικοί & απονομές σήμερα στον Ναυτικό Όμιλο Πάρου - φωτο